Nowy blog

Nadszedł czas żeby przenieść się na nowy, ładniejszy i wygodniejszy blog.

Zapraszam pod nowy adres:

www.medyczneprawo.pl

Blog o prawie medycznym i prawach pacjenta

Reklamy
Opublikowano pacjenci | Dodaj komentarz

Lekarze wygrali z ZUS – czyli nowe zwolnienia lekarskie

Dzisiaj wpis o tym, że z ZUSem i Minister Fedak da się wygrać.

Kto tego dokonał?

Lekarze.  Po ponad rocznej batalii prowadzonej w sieci doprowadzili do powstanie nowych, uproszczonych druków zwolnień lekarskich – ZUS ZLA.

Więcej informacji na ten temat na nowym blogu medyczneprawo.pl

Opublikowano medycyna, prawo | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Standardy porodowe

Niedawno zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Dokument ten zacznie obowiązywać 8 kwietnia 2011 roku.

Jak sama nazwa wskazuje rozporządzenie, a właściwie załącznik do niego, określa standardy postępowania, procedury medyczne związane ze świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi kobiecie w okresie okołoporodowym oraz opieką nad noworodkiem.

Zgodnie z przepisami:

Realizacja praw pacjenta w przypadku sprawowania opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu polega w szczególności na:1) respektowaniu jej prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem, obejmujących zakres podejmowanych działań i stosowanych procedur medycznych;

2) prawie wyboru miejsca porodu w warunkach szpitalnych lub pozaszpitalnych, w których czuje się bezpiecznie i w których udzielane są świadczenia zdrowotne;

3) możliwości wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych do jej sprawowania, z uwzględnieniem zasad organizacyjnych obowiązujących w miejscu udzielania świadczenia, określonych w regulaminie porządkowym zakładu opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na ten temat na nowym blogu medyczneprawo.pl

Opublikowano medycyna, prawo | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Rządowy projekt zmian w ustawie o Prawach Pacjenta trafił do Sejmu

Znamy już dokladnie rządowy projekt zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, trafił on właście do Sejmu, gdzie na 27 października zaplanowano jego pierwsze czytanie.

O wcześniejszym kształcie projektu można przeczytać tutaj.

Jak zatem obecnie wygląda ten projekt?

Przede wszystkim zmieniono definicję błędu medycznego.

Więcej informacji na ten temat na nowym blogu medyczneprawo.pl

Opublikowano prawo | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Rekordowe odszkodowanie za błąd medyczny

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził rekordową kwotę 1,2 miliona złotych zadośćuczynienia wraz z odsetkami za siedem lat trwania procesu w pierwszej instancji.

W chwili obecnej jest to najwyższa rekompensata za błąd medyczny.

Sprawa toczyła się przeciwko Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie i towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dotyczyła hospitalizacji oraz niedołożenia należytej staranności w toku leczenia, w wyniku czego powód stracił prącie.

Więcej informacji na ten temat na nowym blogu medyczneprawo.pl

Opublikowano prawo | Otagowano , | Dodaj komentarz

Rzecznik Praw Pacjenta – mija rok

W tym miesiącu przypada rok urzędowania Rzecznika Praw Pacjenta. Drugiego października 2009 r. została nim Pani Krystyna Barbara Kozłowska.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej i został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podstawowe zadania Rzecznika to:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenia postępowań wyjaśniających w sytuacjach gdy poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta, również z własnej inicjatywy;
 • realizacja określonych w w/w ustawie zadań w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta;
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Więcej informacji na ten temat na nowym blogu medyczneprawo.pl

Opublikowano prawo | Otagowano , | Dodaj komentarz

Dożywotni skutek sankcji wydalenia z samorządu zawodowego jest niezgodny z Konstytucją

W dniu wczorajszym Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał wyrok w sprawie  dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu (K 1/09).

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczył  o zbadania zgodności m.in.

1. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji

2. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, ze zm.) z art. 17 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji

3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych z art. 17 Konstytucji RP oraz z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji

Więcej informacji na ten temat na nowym blogu medyczneprawo.pl

Opublikowano prawo | Dodaj komentarz